Chất khử màu nước

  • Chất Khử Màu Nước CW-05

    Chất Khử Màu Nước CW-05

    Chất khử màu nước CW-05 được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử màu nước thải sản xuất.

  • Chất Khử Màu Nước CW-08

    Chất Khử Màu Nước CW-08

    Chất khử màu nước CW-08 chủ yếu được sử dụng để xử lý nước thải từ ngành dệt, in và nhuộm, sản xuất giấy, sơn, bột màu, thuốc nhuộm, mực in, hóa chất than, dầu mỏ, hóa dầu, sản xuất than cốc, thuốc trừ sâu và các lĩnh vực công nghiệp khác.Chúng có khả năng loại bỏ màu, COD và BOD hàng đầu.